جایزه ویژه هفتگی

زین پس به کاربرانی که در طول هفته بیشترین پاپ آپ باز شده داشته باشند مبلغ 10000 ریال به عنوان هدیه به آنها تعلق میگیرد