اثبات مبالغ پرداختی

نام مبلغ واریز شده تاریخ
ابوذر 102,500 ریال 15 مهر 1395
محسن 122,000 ریال 15 مهر 1395
ali 83,250 ریال 22 خرداد 1395
مریم 71,480 ریال 22 خرداد 1395
محسن 54,400 ریال 22 خرداد 1395
mhn18 120,000 ریال 01 اسفند 1393
محسن 51,635 ریال 05 دي 1393

 

تاکنون مبلغ 605,265 ریال به کاربران پرداخت شده است